Friday, February 23, 2018

நீலாம்பல் நெடுமலர்.32.


நீரலைப் பெருக்கு.

நீர் வழிப் போகும் படகு போல், உன் சொல் வழி வழியும் என் வாழ்வு.

தேரெனத் தாவி ஏறிப் பீடத்தில் அமர்ந்து, ஆயிரம் புரவிகளைச் சாட்டையால் தீண்டிப் போகும் பயணத்தில் சாரதி நீ ரதி.

பெய்து கொண்டிருக்கும் மழைச் சாரலில் நனைகுடை நனையாதலை ஆக்கல் போல், சொல் தூறல்களில் நினையாது நினை யாதென்று கேளாய் நீ.

கோலப்பொடியில் புரண்ட சிற்றெறும்பு நடக்கும் வழியில் எழும் கோலத்தை அது அறியாது.

மேகங்களுக்கிடை மறைந்து குளிரும் நிலவைப் போல், விழிகளுக்கிடை சிக்கி இழுபட்டு பின் தொடர்கிறேன் உன்னை.

கோடை வெயிலுக்கஞ்சி மரநிழல் தேடும் கால்கள், கல் பாதைகளிலும் சலிக்காது தொடர்ந்து கண்டறியும் உன் இல்லத்தை.

கடலைக் கடந்து பறந்த ஒரு தொலைதேச வெண் பறவை மிச்சம் விட்டுச் சென்றது, காற்றில் அதன் நிழலை மட்டும்.

வேறல்ல நீ, வேரென்று அறி.

வானறியாதது புவியறியாது; கானறியாதது புள்ளறியும்;

ஒளி தேடிக் கொடி விரிக்கும் பசுமையாய்
மொழி தேடிச் சொல் விரிக்கும் உணர்ச்சியாய்
வழி தேடி விரல் பிரிக்கும் பாதங்களாய்
பழி தேடி உன் விழி தேடுகிறேன்.

வேந்தனெழா அவை போல்
வெந்ததெழா இலை போல்
சாந்தெழா நுதல் போல்
மீந்தெழா விருந்து போல்
மீண்டெழா வாழ்விதில்
நீண்டெழும் விரல் காட்டி, மீட்டாய்?

Sunday, February 18, 2018

கீச்சு கீச்சென்னும் ஒலி.

ட்விட்டரில் சில காலம் கிறுக்கிக் கொண்டிருந்தேன். அது இருக்கும், எட்டு ஆண்டுகள் முன்பு. சில ட்வீட்டுகள் சுருக்கங்கள் நீக்கி கீழே.

இலக்கணப் பிழைகளுக்கு மன்னிச்சூ.Love is a sweet sword. While it is tearing the skin, we wont feel the pain which is waiting to happen later.

Once you touched me. I felt, completely opposed to the scientific belief, global cooling.

'It is raining near Salem...' the opposite bus spreads this news through out it's way by showing wet drops on the glass windows.

My nephew asked "do cockroaches survive even in atom bomb attack?". I yessed. He caught one and killed by stone. Then he looked me.

A real number cant write poems... It doesnt have imaginary value.

'there is a beauty in everything' - I chant this ten times whenever i come across a full mirror.

Once I was an innocent and donno acting... now i am acting as an innocent.

When am driving my car in the max speed of 120 kmph, a big container came as 4m a turn. To avoid a horrible accident, I pressed 'game restart'.

My dad once said: what a villain trying to do on the heroin from which the hero saves, could be done by the hero later.

Thank god, they kick ball with cloths on. Else how can we differ the players while Japan and Korea clash. #fifa

#scifi "Is this the ice cube the so called coolest thing? But why it is so hot?" surprised the visitor from Neptune.

#science #scifi When Einstein made the statement "God doesnt play dice", did he anyway mention Mahabharat?

#science Are Idlies and Laddus examples for #fractals? Fine, we take a fractal in the mrng and break it and dip that into chutney for tiffin.

#scifi "Can you teach me how to write romantic poems?" the robot designed to help my wife asked. "Sure" I said and pulled off it's power supply.

#future A robot designed to tell stories started,"once there was water falling from sky named rain". Student "mythical story?"

When I pour chutney on the sambhar in the plate, it's edges spread as #KochCurve. Does it know #fractals ?

S4aS: If all scientific symbols were derived from ancient Greek letters, then Odessey must have some Mathematical Theorems.

S4aS: There must be definitely smart gals live. Fortunately I didnt find a single one.

S4aS: Issueless life is like tissueless toilet. Have to wipe out whatever coming in life them have to move on.

Oru naal siriththen. Maru naal veruthen. #nithyananda

Until 2 days back he explained 'who is god'. Now we understood that. #nithyananda

#Nithyananda Educate by day. Ejaculate by night.

Prasangam in day, Bra sangam in night.. #Nithyananda

Twitter forces me to tell within 140 chars. So, while typing i count the chars like counting the loops while rounding navagrahas in temples.

Wanna know why Guitar is used prominently in Romantic songs? Check its structure. Damn, it's Perfectly Woman. Tune it nTouch strings. DANN!!!

Once there was a snail, It had a large tail, Using its sharp nail, Wrote an exam but got fail. - Who said writing poem is hard?

The green comments in my programs make me to remember this world, where greenary trees are getting treated as simply comments.

I want to believe the screensaver fishes to live behind all my opened windows.

"We never touched condoms, until AIDS was identified. Now see, how they use. Those were the golden days...!" a retired pornstar sighed.

I had a friend in my U.K.G. He could clean his nose with his tongue. Lengthy one. Now he is doing his Masters in Dental. Any link?

Que:What are the similarities between sand n soil. Ans: They have s and oil.

Erotic stories teach me how a writer can design infinite possible situations which lead to a same conclusion.

If one reads history, he could find there will be nothing except events and decisions. One constructs other.

WIWS:When I was praying for my friend's health,god appeared and asked "you have to give something for your friend. what u will?" i said "entire"

WIWS:When I was acting in a drama, I did perfect since before starting, director instructed clearly who I'm and what I not to do. God didnt that before I born.

WIWS:When I was sitting 4 a haircut, d person sittin opposite in d mirror luks like me. Is thr anyother world apart 4m our mirror world?

S4aS: I want to write a novel about a writer who writes a novel about novel writing on a novel writing writer. - From a novel writer's notes.

Sentence 4 a Stance : Being a gud tweet isnt controlled writing within 140 chars, but with enough spaces in between.

WIWS:When i was reading d last b4 page of a buk on indian freedom struggle, d pwr in my home gone off. I want 2 no vat hppnd 2 India after.

WIWS:When i was shouting on my dog, it stared me in a way it would think 'why he is barking like this?'

WIWS:When i was speaking in a meeting with a crowd of thousands, someone shouted "hey! Stop making noise!" from the dias.

WIWS:When i was praying, god appeared n askd me,"u luk tired.4 soothin wanna gud gal r bad bed?". I ansd "gud gal but bad in whatever bed".

WIWS:When i was looking for a rain to feed my corps, the mango tree in my garden spread its roots in all directions for water.

WIWS:When i was writin my first poem,the moon murmured to our watching cat,"is he writing abt me?".it replied,"no.us."

WIWS:When i was buying a book in HB in a railway station, the station came to life first. The train came ten minutes later.

WIWS:When i was planting a mango seed in my garden, two sparrows had sex. One day their grand kids may stay in my tree.

WIWS:When i was waiting in a bus stop, a bus arrived. It didn't have doors by carrying a name board 'ladies only'.

WIWS:When i was hunting for a bug, it lived happily inside a for loop by eating a buffer and corrupted an array by shitting in it.

WIWS:When i was sleeping, a rat bit my rigit earlobe. 'excuse me. You bit me. It was in my dream, right?' i asked. it replied 'no. in mine.'

TL4G.9. What you see are 'bra sets'. Can you jumble it? Yes...!

TL4G.8. Is this the first time you see?
TL4G.7. I am a bad girl. Care... not pad, its bad.
TL4G.6. Which comes first? Oops... I forgot the second half of the question.
TL4G.5. I love binary.

TL4G.4.(d shirt has 3 buttons.in d right half)Un, able is, paining(in d left half)touch, heart, and a(after 3 buts, @ d common bottom)crime.

TL4G.3. My eyes are more sharper.

TL4G.2. Yes, you are right. I missed my bra.

Tshirt Lines 4 Girls.1. Warning Friedman, My worlds are not Flat.

When the clouds are few, The Sky looks blue. Even my tasks are in queue, i try to write new.

Luv4. Lovers r complex numbers. Marriage is mod function. After that function applied, imaginary things gone 'n real things come in square.

£üv8. 'Am i look like an angel?' she asked with a smile. I was in mute. Getting angry, she tore all her dress and stood like a goddess.

'When u r in Kerala, always carry an umbrella!'. I wrote this after getting washed completely by a sudden heavy rain here in TVW.

'if you have a better hand, you dont need a partner' - a coach turned batsman on batting.

I am standing atop of the world's tallest building. Above my head there flies a sparrow.

Once there was raining heavily in a jungle. The next morning, infinitesmall ponds appeared on each leaf.

An aged leaf was falling from its tree. It was carrying a last sun drop it had drunk.

I love being with elders. They make me feel younger.

Always i use umbrellas while raining outside. Because i never wash them.

Reading a love letter is injurious to health. Our body cant digest so many lies at a time. 

A rockstar kissed a gal. She died. Star wasnt arrested. Coz, there were 60 years btwn the first two statements.

A real number cant write poems... It doesnt have imaginary value...

Dont close tasmac at jan 26... Thats the DAY to REturn to PUB for LIQuor...

Hv cn five ducks wlkng 1/1 in a canal on the way... that reminds me agarkar once @ aus... Vat he doin now?

North gals take wheat items, yet they r fair, while south galz take white rice foods, yet they r wheatish... Bug in design?

Destroying must b diffic than creating.. c, der r 103 to make,while only 2 keys to delete...

திருமண வாழ்த்துப் பா.

ண்பர் தமிழ்ப்பறவையின் திருமண நாள் வாழ்த்தாக எழுதியது, வெகு ஆண்டுகளுக்கு  முன். பதிவுக்காக இங்கேயும்.


காலைக் கதிரவன் நாளைத் துவக்கிடும்
வேளை நதிக்கரை நீர்நுரை - காலை
நனைகுளிர் போலும் வரும்தினம் யாவும்
மனையுடன் வாழிய நீர்.

வானில் நகர்மதி நோக்கும் மலர்ந்திடும்
ஊனில் வளர்மதி ஊக்கிடும் - தேனில்
கரையாச் சுவையுறு காதலைக் கண்டு
உரையா அடைந்திடும் நாண்.

கீழ்வான் உதித்தொளி கீறிய செவ்வரி
மேல்வான் உதிரொளி தீட்டுதல் - போல்வான்
தருநிழல் தாங்கும் தவப்பெண் அவளின்
வருங்கழல் வாங்கினன் வாழ்வு.
 

(வேறு)

வாயில் இருபுறம் வாழைப் பசுமரம்
வாழ்த்த வரும்பல வாலிபர் நங்கையர்
தாயின் கரம்பிடி தம்பியர் தங்கையர்
தந்தையின் தோளது தாங்கும் மழலையர்
பாயில் சுருட்டிய பஞ்சணைப் போர்வைகள்
பால்நிறைப் பாத்திரம் பச்சைக் கறிகாய்
 வேயின் குழலொளி வேனில் நிழலென
வீதியில் எங்கும் விளங்கும் திருநாள்.

குங்குமம் பன்னீர் குழைத்திட சந்தனம்
மங்களம் பூச மணந்திடும் மஞ்சளும்
திங்களைப் பூட்டிய தேங்காய் இருகனி
தீராப் புகைசூழ் திகழ்மண பத்திகள்
அங்கம் முழுதும் அணிந்தது புன்னகை
அன்பின் அழகின் அரும்புகள் கைகளை
தங்கும் வணங்கும் தவறா தனைவரும்
தானும் இணங்கித் தலையை அசைப்பர்.

வேதமுரை ஞானியரும் வேள்வியிலே தீவளர்ப்பர்
வேண்டியவர் சூழநின்று வாழ்த்திநலம் கூறிடுவர்
நாதமுரை நாயனமும் நல்லிசையின் மேளவொலி
நாற்றிசையும் கேட்டிடவே நல்லவரும் வாழ்த்திடுவர்
பாதம்வரைத் தேடுவரின் பால்நிலவை நாடுவரின்
பாதியுடல் தேவிகொண்ட பைரவரின் ஆசியுடன்
ஏதுகுறை யாதுமின்றி எல்லாநல் செல்வங்கள்
ஏந்திநின்று லட்சுமியும் ராஜனும் வாழியவே!

ஆண்டவர் வெண்பாக்கள்.

ணிணியைச் சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கையில் கடவுள்களைப் பற்றி எழுதிய சில வெண்பாக்கள் கிடைத்தன. ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு எழுதியவை. தொலைந்து விடாமல் இருக்க, இங்கே பதிந்து விடுகிறேன்.

பிள்ளையார் பா:

தொந்தி பெருத்தவனே தின்றுகி டக்கமுச்
சந்தியில் சாய்ந்து சரிந்தென - குந்தியுடல்
உந்தியிலே பானை உளமுகமோ ஆனைநீ
எந்திரிக்க ஆகும் யுகம்.

முந்திவரும் மூத்தோனே! முன்னிற்கும் முற்றருளே!
தொந்திபெரும் தோழமையே! தொல்லெழிலே! - தந்திடுவாய்க்
கந்தனுக்குக் காதலிபோல் காவியமாய்ச் சொல்லாட
வந்தருளை வாரித்தா நீ.

கந்தன் பா:

வள்ளியோ பக்கத்தில் வெண்களிறு இந்திரன்
பிள்ளையோ வெட்கத்தில் பின்பிறந்த - கிள்ளையே,
கோலமயில் கொண்டுமா கோரிபூ சுற்றிய
பாலமுரு கன்பே ருனது.

அனுமன் பா:

வாலொடு வந்தனை வானப்பூ நாடினை
மாலொடு மங்கையும் மாரிலே - நாலொடு
ஒன்றினை நம்பியின் நாமமதை நாவிலே
என்றுமே சொல்லுவா ராம்.

சிவன் பா:

நீறணிந்த நெற்றியே நீரறிந்த உச்சியே
தாரணிந்த தோளினாய்த் தாங்காழிச் - சாரறுந்திக்
கண்டநிறம் கார்நீலம் கொண்டுயர் கோனேமுன்
தண்டமிடத் தாரும் அருள்.